Doświadczenie z realizacji projektów w funduszy europejskich

Tytuł zastępczy

Doświadczenie z realizacji projektów z funduszy europejskich

 • Wykluczenie? Wykluczone!

  Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia u 60 osób lub rodzin (min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakładał szeroki i kompleksowy katalog wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu.

  W ramach projektu realizowaliśmy  następujące 6 formy wsparcia:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki,
  • Poradnictwo zawodowe - metody tworzenia dokumentów rekrutacyjnych, uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, planowanie rozwoju kariery zawodowej.
  • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, odkrywanie oraz rozwijanie potencjału UP i ich wewnętrznej motywacji, identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron, wsparcie przy podejmowanych wyzwaniach
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych obejmujący rozwijanie umiejętności z zakresu stawiania celów, przywództwa, umiejętności komunikacyjnych - budowania porozumienia, zarządzania konfliktem, umiejętności pracowniczych.
  • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem VCC wraz z przeprowadzeniem egzaminu VCC
  • Pośrednictwo pracy - zakres wsparcia: pozyskiwanie ofert pracy dla UP, przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy, organizowanie kontaktów z pracodawcami.
  Tytuł zastępczy
 • Aktywni zawodowo – Aktywni życiowo

  Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe programy dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestników programu, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi; osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; osoby z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją; kobiety.

  W ramach projektu realizowaliśmy  następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika projektu
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
  • Szkolenie zawodowe z zakresu: Pracownik biurowy z telemarketingiem + przeprowadzenie egzaminu w standardzie VCC
  • Pośrednictwo pracy
  Tytuł zastępczy
 • Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!

  celem projektu była  wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa, osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych – rewitalizowanych (minimum 21% stanowiły  osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi).

  W ramach projektu realizowaliśmy  następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (w tym IPD)
  • Mentoring – nabywanie kompetencji społecznych
  • Team Building - integracja grupy
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe
  Tytuł zastępczy